სახელფასო სესხი


„ალფა ექსპრესში“ შეგიძლიათ აიღოთ სახელფასო სესხი ნებისმიერი ფინანსური საჭიროებისათვის.

კრედიტი: 500-დან 2 000 ლარამდე;
მაქსიმალური ვადა : 24 თვე;

წლიური საპროცენტო განაკვეთი თვეში 2- 2,5 %;

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 29,5 %;

მინიმალური ხელფასი 500 ლარი;

მსესხებლის ასაკი 21-65 წლამდე;

სამომხმარებლო სესხის მისაღებად მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს ბოლო 6 თვის სახელფასე ამონაწერი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

სესხის დაფარვა ხორციელდება თანაბარი გადახდებით კლებადი საპროცენტო სარგებლის (ანუიტეტის) პრინციპის საფუძველზე ყოველთვიურად;