სესხის აპლიკაციის ფორმა

მსესხებლის ასაკი შეზღუდულია 21-60 წლამდე

გთხოვთ ატვირთოთ ბოლო 6 თვის სახელფასო ამონაწერი PDF ფორმატით.

გთხოვთ ატვირთოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის
								 

წინა მხარე

	  	       	 
	  	       	 

მეორე მხარე


მე, გამოვხატავ თანხმობას და უფლებას ვაძლევ სს“ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ალფა ექსპრესს“ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და პირობებით, დაამუშაოს წინამდებარე განაცხადში, კრედიტორთან დაცული, ასევე, ჩემ შესახებ საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროებში დაცული და მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ჩემი, როგორც მომავალი მსესხებლის/თანამსესხებლის/თავდების/უზრუნველყოფის საშუალების მიმწოდებლის გადახდისუნარიანობის ანალიზის მიზნით.

გაცნობიერებული მაქვს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებები, რომ მონაცემთა სუბიექტის/მომხმარებლის მოთხოვნის შემთხვევაში, მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული, ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ.

აღნიშნული თანხმობა მოქმედია ხელმოწერიდან/დადასტურებიდან 30 სამუშაო დღის განმავლობაში (იურიდიული პირის შემთხვევაში 60 სამუშაო დღის განმავლობაში).

განმცხადებლის სახელი და გვარი და პირადი ნომერი
ორგანიზაციის დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი
ხელმოწერა/დადასტურება

მომხმარებლისათვის ინფორმაციის მიწოდება

სს ‘’მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ალფა ექსპრესი’’ შეაგროვებს/დაამუშავებს პირის შესახებ ყველა იმ საკრედიტო/არასაკრედიტო და სხვა რელევანტურ ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროსათვის ინფორმაციის მიწოდებასთან და ინფორმაციის მიღებასთან საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესითა და პირობებით. წინამდებარე ინფორმაცია მუშავდება მომხმარებლის გადამხდელუნარიანობის ანალიზის მიზნისათვის და ხელმისაწვდომი იქნება საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროში ჩართული მომხმარებლებისათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით (სესხის გამცემი ორგანიზაციები და ინფორმაციის მიმღები/მიმწოდებელი პირები).

მომხმარებლის (მათ შორის, მონაცემთა სუბიექტი) მოთხოვნის შემთხვევაში, მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული, ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ. იმისათვის რომ მიიღოთ პირველადი პასუხი ფილიალში მოსვლის გარეშე, პირადი მონაცემების იდენთიფიკაციისთვისთვის გთხოვთ თქვენი ინტენეტ ბანკით გადმორიცხოთ 1 თეთრი ჩვენს ანგარიშზე, თქვენი პირადი ნომრის მითითებით.

GE34TB1100000360800202

იდენთიფიკაციის შემდგომ ჩვენი საკრედიტო ექსპერტი დაგიკავშირდებათ განაცხადში მითითებულ ნომერზე.
თანხმობა*

თანხმობა მონაცემების დამუშავების თაობაზე